Cách dùng câu hỏi đuôi (Tag Question) chuẩn và đầy đủ nhất

Cách sử dụng câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng Anh

Câu hỏi đuôi (tag question) được xem là một cấu trúc đặc biệt trong tiếng Anh và được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Sử dụng cấu trúc này nhằm giúp bạn xác nhận lại thông tin một cách chính xác đồng thời còn cải thiện khả năng giao tiếng tiếng Anh của bạn. Vậy bây giờ, hãy cùng EIV Education tham khảo các kiến thức dưới đây nhé. 

Khái niệm về câu hỏi đuôi (tag question)

Câu hỏi đuôi hay còn gọi là “tag question” – một dạng câu hỏi với vế đầu là một mệnh đề trần thuật và được ngăn cách với câu hỏi đuôi bằng một dấu phẩy. Đặc biệt, nếu mệnh đề trần thuật ở dạng khẳng định thì câu hỏi đuôi ở dạng phủ định, ngược lại, nếu mệnh đề trần thuật ở dạng phủ định thì câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định.

Câu hỏi đuôi thường được sử dụng nhiều nhất trong văn nói để xác nhận điều gì đó được nói ra và cũng để khuyến khích người nghe đưa ra câu trả lời. Trong ngôn ngữ viết, việc sử dụng câu hỏi đuôi chỉ có thể được nhìn thấy trong văn bản đối thoại và trong những câu chuyện bao gồm các cuộc đối thoại.

Ví dụ: 

 • You are happy, aren’t you? – Bạn rất hạnh phúc phải không?
 • She is Italian, isn’t she? – Cô ấy là người Ý đúng không?
 • They never came again, did they? – Họ chưa bao giờ quay trở lại nữa đúng không?

Cách dùng câu hỏi đuôi (tag question)

Cách dùng câu hỏi đuôi (tag question)
Cách dùng câu hỏi đuôi (tag question)

– Dùng câu hỏi đuôi khi bạn muốn khai thác thông tin. Câu hỏi đuôi lúc này được xem như là một câu nghi vấn và cách trả lời tương tự như dạng câu hỏi “yes/no question”. Khi hỏi chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu.

Ví dụ:  She went to the cinema last night, didn’t she? = Did she go to the cinema last night? – Cô ấy đến rạp chiếu phim tối hôm qua đúng không?

→ Yes, she went to the cinema last night. – Đúng, cô ấy đã đến rạp chiếu phim tối hôm qua.

– Dùng câu hỏi đuôi để xác nhận lại thông tin. Lúc này câu hỏi đuôi như cờ người nghe đồng tình cùng ý kiến với mình. Chúng ta sẽ xuống giọng vào cuối câu.

Ví dụ: The baby is so pretty, isn’t she? – Đứa trẻ rất dễ thương đúng không?

 → Yes, she is. – Đúng, nó rất dễ thương.

Cấu trúc câu hỏi đuôi (tag question)

1. Cách hình thành câu hỏi đuôi:

Mặc dù cách dùng câu hỏi đuôi khá đơn giản và dễ sử dụng, nhưng có một số điều bạn cần lưu ý như sau:

 • Câu hỏi đuôi có dạng: “Statement, tag question?” 
 • Hai thể của câu hỏi đuôi luôn luôn ở ngược với nhau. Nếu “statement” ở dạng khẳng định thì “tag question” sẽ ở dạng phủ định. Ngược lại, nếu “statement” ở dạng phủ định thì “tag question” sẽ ở dạng khẳng định.

2. Công thức chung của câu hỏi đuôi:

Công thức chung của câu hỏi đuôi (tag question) như sau:

S + V + O, trợ động từ + đại từ nhân xưng tương ứng với S?

Trong đó:

Mệnh đề chính Câu hỏi đuôi
Mệnh đề ở thể khẳng định

Ví dụ: The weather is so cold,

Câu hỏi đuôi ở thể phủ định.

isn’t it?

Mệnh đề ở thể phủ định

Ví dụ: You don’t like her, 

Câu hỏi đuôi ở thể khẳng định.

do you?

3. Cấu trúc câu hỏi đuôi ở các thì trong tiếng Anh

3.1. Thì hiện tại đơn

Positive statement, negative tag Negative statement, positive tag
Động từ “tobe” I am…,aren’t I I am not…, am I?
You are…, aren’t you You are not…, are you?
He is…, isn’t he? He is not…, is he?
She is…, isn’t she? She is not, is she?
They are…, aren’t they They are not…, are they?
We are…, aren’t we? We are not…, are we?
It is…, isn’t it? It is not…, is it?
Động từ thường You…, don’t you? You do not…, do you?
They…, don’t they? They do not…, do they?
She…, doesn’t she? She doesn’t…, does she?
He…, doesn’t she? He doesn’t …, does he?
We…, don’t we? We do not …, do we?

3.2. Thì quá khứ đơn

Positive statement, negative tag Negative statement, positive tag
Động từ “tobe” I was…, wasn’t I I was not…, was I?
You were…, weren’t you You were not…, were you?
He was…, wasn’t he? He was not…, was he?
She was…, wasn’t she? She was not, was she?
They were…, weren’t they They were not…, weren’t they?
We were…, weren’t we? We were not…, weren’t we?
It was…, wasn’t it? It was not…, was it?
Động từ thường You…, didn’t you? You (did not)…, did you?
They…, didn’t they? They (did not)…, did they?
She…, didn’t she? She (did not)…, did she?
He…, didn’t she? He (did not) …, did he?
We…, didn’t we? We (did not) …, did we?
Ví dụ câu hỏi đuôi Tag question
Ví dụ câu hỏi đuôi Tag question

3.3. Thì tương lai đơn

Positive statement, negative tag Negative statement, positive tag
I will…, won’t I I will not…, will I?
You will…, won’t you You will not…, will you?
He will…, won’t he? He will not…, will he?
She will…, won’t she? She will not…, will she?
They will…, won’t they They will not…, will they?
We will…, won’t we? We will not…, will we?
It will…, won’t it? It will not…, will it?

3.4. Thì hiện tại hoàn thành

Positive statement, negative tag Negative statement, positive tag
I have…, haven’t I I have not…, have I?
You have…, haven’t you You have not…, have you?
He has…, hasn’t he? He has not…, has he?
She has…, hasn’t she? She has not…, has she?
They have…, haven’t they?  They have not…, have they?
We have…, haven’t we? We have not…, have we?
It has…, hasn’t it? It has not…, has it?

3.5. Thì quá khứ hoàn thành

Positive statement, negative tag Negative statement, positive tag
I had…, hadn’t I I had not…, had I?
You had…, hadn’t you You had not…, had you?
He had…, hadn’t he? He had not…, had he?
She had…, hadn’t she? She had not…, had she?
They had…, hadn’t they They had not…, had they?
We had…, hadn’t we? We had not…, had we?
It had…, hadn’t it? It had not…, had it?

3.6. Thì tương lai hoàn thành

Positive statement, negative tag Negative statement, positive tag
I will have…, won’t I I will not have…, will I?
You will have…, won’t you You will not have…, will you?
He will have…, won’t he? He will not have…, will he?
She will have…, won’t she? She will not have…, will she?
They will have…, won’t they They will not have…, will they?
We will have…, won’t we? We will not have…, will we?
It will have…, won’t it? It will not have…, will it?

3.7. Câu hỏi đuôi với động từ khiếm khuyết (modal verbs)

Positive statement, negative tag Negative statement, positive tag
I/You/He/She/They/We/It would have…, wouldn’t I/You/He/She/They/We/It?  I/You/He/She/They/We/It would not have…, would I/You/He/She/They/We/It?
I/You/He/She/They/We/It could have…, couldn’t I/You/He/She/They/We/It? I/You/He/She/They/We/It could not…,could I/You/He/She/They/We/It?
I/You/He/She/They/We/It must…,musn’t  I/You/He/She/They/We/It? I/You/He/She/They/We/It must  have…,must I/You/He/She/They/We/It?
I/You/He/She/They/We/It should…,shouldn’t I/You/He/She/They/We/It? I/You/He/She/They/We/It should not…, should I/You/He/She/They/We/It?
I/You/He/She/They/We/It can…,can’t I/You/He/She/They/We/It? I/You/He/She/They/We/It can not.., can I/You/He/She/They/We/It?
Học câu hỏi đuôi (tag question) cùng giáo viên bản ngữ
Học câu hỏi đuôi (tag question) cùng giáo viên bản ngữ

Một số dạng câu hỏi đuôi đặc biệt

1. Câu hỏi đuôi với động từ khiếm khuyết “must”

Tùy thuộc vào từng ngữ cảnh, chúng ta sẽ sử dụng động từ khiếm khuyết “must” trong câu hỏi đuôi với nhiều ý nghĩa và chức năng khác nhau.

 • Khi muốn diễn tả việc thấy cần thiết phải làm → câu hỏi đuôi lúc này được dùng với “needn’t”.

Ví dụ: You must go to school, needn’t you? – Bạn cần phải đi đến trường đúng không?

 • Khi muốn diễn tả sự cấm đoán với “must” ở dạng phủ định.

Ví dụ: He mustn’t come late, must he? –  Anh ấy không được đến trễ chứ đúng không?

 • Khi diễn tả sự chắc chắn của người nói về một dự đoán nào đó.

Ví dụ: He must be a very kind man, isn’t he? – Anh ấy ắt hẳn là một người tốt đúng không?

 • Khi diễn tả về một dự đoán trong quá khứ mà người nói rất chắc chắn, ta dùng công thức “ must + have + V3/ed” và câu hỏi đuôi được dùng với “haven’t”.

Ví dụ: They must have visited there once, haven’t they? – Học chắc hẳn đã đến thăm nơi đó một lần đúng không?

2. Câu hỏi đuôi với “have to”

Khi trong câu trần thuật sử dụng “have to” hoặc “has to”, “had to”, ta dùng trợ động từ “do/does/did” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

 • Arthur has to pick his children up at their school, doesn’t he? – Arthur phải đi đón con anh ấy ở trường đúng không?
 • The students had to submit their final essay yesterday, didn’t they? – Học sinh phải nộp bài luận vào ngày hôm qua rồi đúng không?

3. Câu hỏi đuôi với “let”

Khi câu trần thuật dùng với “let” chúng ta cũng dựa vào ngữ cảnh để truyền tải thông điệp và dùng câu hỏi đuôi đúng cách.

 • Nếu gợi ý hay rủ ai đó làm việc gì cùng mình thì dùng “let” với câu hỏi đuôi là “shall we”.

Ví dụ: Let’s go to the shopping, shall we? – Chúng ta hãy đi mua sắm thôi

 • Nếu muốn xin phép thì dùng “let” với câu hỏi đuôi là “will you”.

Ví dụ: Let me use the laptop, will you? – Cho tôi sử dụng máy tính của bạn được không?

 • Nếu muốn ngỏ ý giúp đỡ người khác ta dùng “let” với câu hỏi đuôi là “may I”.

Ví dụ: Let me open the door for you, may I? – Tôi mở cửa sổ giúp bạn được không?

4. Câu hỏi đuôi với động từ “am”

Trong câu hỏi đuôi khi ở dạng phủ định, chúng ta không nên dùng “am not I” mà phải dùng “aren’t I”.

Ví dụ:

 • I am still a child, aren’t I? – Tôi còn trẻ con lắm đúng không?
 • I am your girlfriend, aren’t I? – Tôi có phải là bạn gái của bạn không?

5. Đại từ bất định chỉ người

Khi chủ ngữ trong câu trần thuật chứa những đại từ bất định chỉ người như: nobody, everybody, everyone, somebody, anyone, someone, anybody, no one thì chúng ta sử dụng đại từ nhân xưng là “they” trong câu hỏi đuôi.

Ví dụ: 

 • Nobody ever goes to see her, don’t they? – Không có ai tới thăm cô ấy đúng không?
 • Everyone laughs behind his back, don’t they? – Mọi người đều cười nhạo sau lưng anh ấy đúng không?

6. Đại từ bất định chỉ vật

Khi chủ ngữ trong câu trần thuật chứa những đại từ bất định chỉ vật như: everything, something, nothing thì chúng ta dùng đại từ nhân xưng là “it” trong câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

 • Everything is wrong, isn’t it? – Tất cả mọi thứ đều sai đúng không?
 • Nothing gonna change, did it? – Không có gì thay đổi cả đúng không?

Bài tập vận dụng câu hỏi đuôi (tag question)

Bài tập vận dụng câu hỏi đuôi (tag question)
Bài tập vận dụng câu hỏi đuôi (tag question)

Bài tập: Hoàn thành các câu hỏi đuôi sau:

1.  She’s from Vietnam, __________?

2. They aren’t students of this class, __________?

3. He was late again, ____________?

4. I’m not young anymore, ___________ ?

5. Jane hasn’t eaten this morning, _______?

6. The weather is wonderful today, ________?

7. Tony likes cheese very much, _________?

8. You won’t go to school tomorrow, ____________?

9. Let’s take a trip to Da Nang, _____________?

10. We must finish the homework, ___________?

Đáp án

1. isn’t she

2. are they

3. wasn’t he

4. aren’t I

5. has she

6. isn’t it

7. doesn’t he

8. will you

9. shall we

10. needn’t we

Trên đây, EIV Education đã tổng hợp một số kiến thức liên quan đến câu hỏi đuôi (tag question) mà có thể giúp ích cho bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nếu bạn còn đang gặp trở ngại về cách sử dụng và vận dụng cấu trúc này trong bài tập, giao tiếp hằng ngày thì hãy nhanh tay đăng ký khóa học 1 kèm 1 với giáo viên bản ngữ với chương trình học được thiết kế dành riêng cho bạn. Đảm bảo đầu ra và nâng cao trình độ trong vòng 3 tháng. 

Tham khảo: https://eiv.edu.vn/tieng-anh-1-kem-1/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *