Hồ Chí Minh: 028 73 099 959 (Press 1)

Đà Nẵng: 028 73 099 959 (Press 2)

Hà Nội: 028 73 099 959 (Press 3)

Email: info@eiv.edu.vn