TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING

Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20NVD 08
Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20NVD 09
  • Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển các công việc liên quan thương hiệu của Công ty, nghiên cứu, phát triển và dự đoán thị trường. Xây dựng kế hoạch tiếp thị với các mục tiêu, chiến lược, chương trình dựa trên các mục tiêu cụ thể do Ban giám đốc đề ra.
  • Lập kế hoạch công tác tuần, tháng và thực hiện theo kế hoạch được duyệt, báo cáo công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận Marketing.
  • Cập nhật thông tin đối thủ bằng cách nhập dữ liệu từ doanh số các chủng loại sản phẩm bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày; phân phát các báo cáo
  • Hỗ trợ các phần trình bày bán hàng bằng cách tập hợp các báo giá, đề nghị, các đoạn phim, các slide trình bày, thử nghiệm sản phẩm và sách giới thiệu về tính năng sản phẩm; soạn thảo các phân tích đối thủ và khách hàng.
  • Chuẩn bị các thư từ và catalog bằng cách định dạng nội dung và hình ảnh; sắp xếp việc in ấn và các vấn đề liên quan
  • Lập kế hoạch tiếp thị, theo dõi và giám sát các kế hoạch. Cung cấp các chiến lược mới đế phát triển thương hiệu. Làm việc và tham khảo ý kiến lãnh đạo để phát triển những cách chiến lược và thương hiệu một cách hiệu quả.
  • Phối hợp với các bộ phận đào tạo, bộ phận kinh doanh để phát triển sản phẩm mới và duy trì kế hoạch tiếp thị là tốt.
  • Nghiên cứu thị trường và đề xuất các cải tiến cần thiết của sản phẩm hiện tại.
Untitled 1 05
Untitled 1 06
Untitled 1 07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *