Cấu trúc Stop: Nắm vững Sau Stop to V hay Ving

Cấu trúc Stop

Bạn có thể đã nghe nhiều về từ “stop” vậy bạn có biết về cấu trúc stop trong tiếng Anh chưa vậy, cách dùng về loại cấu trúc ngữ pháp này luôn hay bị nhầm lẫn theo sau Stop là To V hay Ving, nên để hiểu sâu đúng bản chất của nó thì hãy cùng EIV tìm hiểu nhé.

Cấu trúc stop là gì?

Cấu trúc stop là gì
Cấu trúc stop là gì

Stop là gì?

Stop có phiên âm là /stɑːp/. Stop là một động từ thường biết đến với nghĩa là “ngưng lại”, “dừng lại”.  Bên cạnh đó từ này còn mang nghĩa là “sự dừng lại”, “ga đỗ”, “bến đỗ”

Stop theo từ điển Cambridge còn có nghĩa là hoàn thành một việc gì đó bạn đang làm.

Ví dụ:

 • It’s time for me to stop to think about the career. (Đã đến lúc tôi dừng lại để suy nghĩ về công việc).
 • He couldn’t stop crying (Anh ấy không thể ngừng khóc).

Cấu trúc stop trong tiếng Anh

Cấu trúc stop có nhiều hình thức khác nhau nên cách dùng của mỗi loại cũng khác nhau nên hãy để mình chỉ ra sự khác biệt của mỗi loại cho bạn nhé.

Cấu trúc : Stop + to V

Cấu trúc Stop + to V là cấu trúc dùng để diễn ra chủ thể (một ai đó) dừng lại một việc gì đó để làm việc khác.

S + stop + to V + O

Ví dụ:

 • Linh stopped to get the call from his mother (Linh dừng lại để nhận cuộc gọi từ mẹ của anh ấy).
 • He stopped to buy a new desk (Anh ấy dừng lại để mua một chiếc bàn).

Cấu trúc : Stop + Ving

Cấu trúc Stop + Ving dùng để diễn tả chủ thể (một ai đó) ngừng hoàn toàn một hành động nào đó.

S + stop + Ving + O

Ví dụ:

 • Hoang had pneumonia, so he stopped smoking (Hoàng đã bị viêm phổi nên đã ngừng hút thuốc).
 • I stopped playing game to go home to do homework. (Tôi ngừng chơi game để về nhà làm bài tập.).

Phân biệt cách dùng theo sau Stop to V hay Ving

Phân biệt Stop + toV và Stop + Ving
Phân biệt Stop + to V và Stop + Ving

Dưới đây là bảng phân biệt Stop + to V và Stop + Ving để các bạn có thể học được 2 loại cấu trúc này.

Cấu trúc Cách dùng Ví dụ
Stop + to V Dừng để làm gì đó He stopped to pick up the papers that he’d dropped (Anh dừng lại để nhặt những tờ giấy mà anh ấy đã bỏ rơi).
Stop + Ving Dừng việc gì đó He stopped picking up the papers (Anh ấy dừng việc nhặt những tờ giấy).

Một số từ thông dụng đi kèm với Stop

Một số giới từ đi với Stop
Một số giới từ đi với Stop

Cấu trúc Stop kết hợp với giới từ By

Cấu trúc Stop đi với giới từ “by” nói đến việc ai nào ghé thăm một địa điểm hay người đó.

S + stop + by + cụm danh từ/Ving

Ví dụ:

 • I stopped by my friends last weekend (Tôi đã ghé thăm những người bạn của tôi vào cuối tuần trước.)
 • I stopped by flower store on the way home (Tôi ghé qua cửa hàng hoa trên đường về nhà).

Cấu trúc Stop kết hợp với giới từ Off

Cấu trúc Stop + Off miêu tả việc ai đó dừng lại hay ghé qua đâu đó khi đang đi trên đường.

S + stop + off + cụm danh từ/Ving
 • I stopped off my friend’s house while i were going to library. (Tôi dừng lại ở nhà bạn tôi khi đi đến thư viện).
 • I stopped off the clothes shop while going to school. (Tôi dừng lại ở cửa hàng quần áo khi đi học).

Cấu trúc Stop kết hợp với giới từ Over

Diễn tả việc ai đó dừng lại ở đâu (thường nói khi di chuyển bằng máy bay).

S + stop + over + cụm danh từ/Ving

Ví dụ:

 • Nguyen stopped over in Korea. (Nguyên đã dừng lại ở Nhật Bản.)
 • I stopped over the Tokyo airport until the storm passed. (Tôi dừng lại ở sân bay Tokyo cho đến khi cơn bão đi qua).

Cấu trúc Stop kết hợp với giới từ Up

Cấu trúc Stop với giới từ up để nói đến việc ai đó thức khuya vì làm gì đó.

S + stop + up + cụm danh từ/Ving

Ví dụ:

 • I stopped up late completing my homework.. (Tôi thức khuya để hoàn thành bài tập về nhà).
 • I often stop up late to call my boyfriend. (Tôi thường thức khuya để gọi điện cho bạn trai).

Cấu trúc Stop kết hợp với giới từ In

Miêu tả việc ở nhà không ra ngoài.

Ví dụ:

What did you do for this vacation? – I stopped in. I wasn’t feeling so good.

(Bạn làm gì vào kỳ lễ hội này – Tôi ở nhà. Tôi cảm thấy không khỏe lắm).

Cấu trúc Stop kết hợp với giới từ Out

Miêu tả việc không về nhà qua đêm

Ví dụ:

Thao had a rough weekend, She stopped out all night on Sunday.

(Thảo đã có một ngày cuối tuần khó khăn, cô không ở nhà cả đêm vào thứ Chủ nhật).

Một số cụm idioms với từ Stop

Một số cụm idioms với từ Stop
Một số cụm idioms với từ Stop
 • Pull out all the stops: Nỗ lực hết mình để đạt được mong muốn.

She pulled out all the stops to meet the deadline (Cô ấy nỗ lực hết mình  để đạt được mục đích).

 • Put a stop to something: Đặt dấu chấm hết cho, kết thúc.

I would have to put a stop to all this nonsense. (Tôi sẽ phải dừng lại cho tất cả những điều vô nghĩa này).

 • Stop at nothing : Không từ một thủ đoạn nào.

Luka would stop at nothing to retain his power. (Luka làm mọi các để đạt được sức mạnh của anh ta).

 • Stop someone’s mouth: Làm người nào đó phải giữ kín chuyện gì đó.

“Even if the correspondent wanted to reveal the truth, she would stop his mouth.” (Ngay cả khi phóng viên muốn tiết lộ sự thật, cô ấy sẽ chặn miệng anh ta).

 • Stop payment:  Đình chỉ việc chi trả hoặc thanh toán.

“Cardholders can dispute or stop payment of the charge.” (Chủ thẻ có thể tranh chấp hoặc ngừng thanh toán phí).

Cách chia Stop trong các thì tiếng Anh

Thì hiện tại đơn

Với các chủ ngữ: I/You/We/They/N số nhiều

Ví dụ:

 • We stop smoking. (Chúng tôi ngừng hút thuốc).
 • I stop playing videogames. (Tôi dừng chơi trò chơi điện tử).

Với các chủ ngữ: He/She/It/N số ít

Ví dụ:

 • She stops smoking. (Cô ấy ngừng hút thuốc).
 • He stops catching birds. (Anh ấy ngừng bắt chim).

Thì quá khứ đơn

Tất cả các ngôi

Ví dụ:

 • I stopped playing piano. (Tôi đã ngừng chơi đàn).
 • They stopped eating cat. (Họ đã ngừng ăn thịt mèo).

Thì hiện tại hoàn thành

Với chủ ngữ: I/You/We/They/N số nhiều

Ví dụ:

 • I have just stopped listening to music. (Tôi vừa ngừng nghe nhạc).
 • I have just stopped surfing on Facebook. (Tôi vừa ngừng lướt Facebook).

Với chủ ngữ: He/She/It/N số ít

Ví dụ:

 • Rain has stopped. (Mưa vừa tạnh).
 • He has stopped playing cards. (Anh ấy vừa ngừng chơi bài).

Thì tương lai đơn

Tất cả các ngôi

Ví dụ:

 • I will stop playing this game. (Tôi sẽ dừng chơi game này).
 • She will stop eating candy. (Cô ấy sẽ dừng ăn kẹo).

Bài tập vận dụng cấu trúc Stop

Bài tập 1: Điền từ chính xác vào chỗ trống

 1. I need to _______ at the convenient store on my way home to pick up some milk.
 2. The traffic was so heavy that we had to _______ and wait for it to clear.
 3. Please _______ talking so loudly; I’m trying to concentrate.
 4. The movie was so boring that I couldn’t help but _______ watching it halfway through.
 5. The police officer asked the driver to _______ the vehicle for a routine inspection.
 6. She asked him to _______ spreading rumors about her.
 7. I have to _______ by the bank to deposit this check before it closes.

Bài tập 2: Sử dụng “stop” với các dạng thời gian Viết câu sử dụng “stop” với các dạng thời gian sau:

 1. Last night, I didn’t _______ working until midnight.
 2. We should _______ for lunch around 12:30.
 3. She asked him to _______ by her place on his way home from work.
 4. The store _______ selling winter clothes in the spring.
 5. They _______ to rest for a few minutes during their long hike.
 6. The bus _______ at every major intersection to pick up passengers.

Bài tập 3: Sử dụng “stop” với nghĩa “dừng lại” Viết câu sử dụng “stop” với nghĩa “dừng lại” trong các tình huống sau:

 1. The teacher asked the noisy students to _______ talking and pay attention.
 2. The police officer signaled the car to _______ at the checkpoint.
 3. He didn’t _______ eating until he had finished the entire pizza.
 4. When the fire alarm rang, everyone had to _______ what they were doing and evacuate the building.
 5. The referee blew the whistle, and the soccer players had to _______ their game.

Bài tập 4: Sử dụng “stop” với nghĩa “ngừng làm việc gì đó” Viết câu sử dụng “stop” với nghĩa “ngừng làm việc gì đó” trong các tình huống sau:

 1. She needs to _______ procrastinating and start studying for her exams.
 2. The company decided to _______ production of that product due to low demand.
 3. After hours of painting, he finally decided to _______ and take a break.
 4. I can’t _______ thinking about the upcoming vacation; I’m too excited.
 5. The doctor advised him to _______ smoking for the sake of his health.

Đáp án

Bài tập 1: Fill in the Blanks

 1. I need to stop at the convenient store on my way home to pick up some milk.
 2. The traffic was so heavy that we had to stop and wait for it to clear.
 3. Please stop talking so loudly; I’m trying to concentrate.
 4. The movie was so boring that I couldn’t help but stop watching it halfway through.
 5. The police officer asked the driver to stop the vehicle for a routine inspection.
 6. She asked him to stop spreading rumors about her.
 7. I have to stop by the bank to deposit this check before it closes.

Bài tập 2: Sử dụng “stop” với các dạng thời gian

 1. Last night, I didn’t stop working until midnight.
 2. We should stop for lunch around 12:30.
 3. She asked him to stop by her place on his way home from work.
 4. The store stopped selling winter clothes in the spring.
 5. They stopped to rest for a few minutes during their long hike.
 6. The bus stops at every major intersection to pick up passengers.

Bài tập 3: Sử dụng “stop” với nghĩa “dừng lại”

 1. The teacher asked the noisy students to stop talking and pay attention.
 2. The police officer signaled the car to stop at the checkpoint.
 3. He didn’t stop eating until he had finished the entire pizza.
 4. When the fire alarm rang, everyone had to stop what they were doing and evacuate the building.
 5. The referee blew the whistle, and the soccer players had to stop their game.

Bài tập 4: Sử dụng “stop” với nghĩa “ngừng làm việc gì đó”

 1. She needs to stop procrastinating and start studying for her exams.
 2. The company decided to stop production of that product due to low demand.
 3. After hours of painting, he finally decided to stop and take a break.
 4. I can’t stop thinking about the upcoming vacation; I’m too excited.
 5. The doctor advised him to stop smoking for the sake of his health.

Cấu trúc stop trong tiếng Anh xuất hiện khá nhiều trong các bài tập và giao tiếp nên bạn hãy thường xuyên luyện tập để quen hơn với cấu trúc ngữ pháp này nhé. Nếu bạn cần một người để có thể tập speaking cùng hoặc cần một người hướng dẫn bạn sửa chữa lỗi sai của bạn thì có thể tìm đến khoá học Tiếng Anh 1 kèm 1 cùng với giáo viên bản ngữ EIV bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *