Câu hỏi thường gặpEIV có đảm bảo đầu ra khóa học cho tôi không?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

EIV đảm bảo đầu ra khóa học trọn đời nếu học viên học đủ thời lượng chương trình của EIV bạn nhé!