Tôi có thể yêu cầu đổi giáo viên khi tôi thấy không phù hợp được không?

Câu hỏi thường gặpTôi có thể yêu cầu đổi giáo viên khi tôi thấy không phù hợp được không?
admin Staff asked 1 year ago

Trong quá trình học, nếu học viên cảm thấy không hài lòng với giáo viên hiện tại thì học viên có thể thông báo với EIV và đổi giáo viên dạy. EIV luôn tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.