Nếu tôi bận việc không thể tiếp tục thì tôi có được bảo lưu khóa học được không?

Câu hỏi thường gặpNếu tôi bận việc không thể tiếp tục thì tôi có được bảo lưu khóa học được không?
admin Staff asked 3 years ago

Hoàn toàn được bạn nhé! Nhưng thời gian tối đa để bạn bảo lưu khóa học là không quá 3 tháng.