Một khóa học tại EIV kéo dài bao nhiêu tháng?

Câu hỏi thường gặpMột khóa học tại EIV kéo dài bao nhiêu tháng?
admin Staff asked 11 months ago

Hiện tại EIV có 3 gói học cơ bản đó là:

  • Khóa học 30 giờ
  • Khóa học 60 giờ
  • Khóa học 120 giờ