image3

Ví dụ về cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh

Ví dụ về cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh

Ví dụ về cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *