Cách học thuật ngữ Tiếng Anh công nghệ thông tin hiệu quả

Công nghệ thông tin là ngành nghề đang có sự cạnh tranh cao trên thị trường, để hội nhập quốc tế hay tìm kiếm một công nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn, bạn bắt buộc phải biết tiếng anh. Vậy học thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin như thế nào để hiệu quả, cách học ra sao, cùng EIV tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin cơ bản

 • Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển
 • intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 • Graphics /ˈɡræfɪks/: đồ họa
 • Subtraction /səbˈtrækʃn/: phép trừ
 • Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu
 • Tape /teɪp/: ghi băng, băng
 • database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu
 • Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 • Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 • Devise /dɪˈvaɪz/: Pp: chuyển đổi
 • Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết
 • Multi-task: đa nhiệm.
 • Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/: Tin học hóa
 • Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc
 • Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập
 • Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/: hiệu suất.
 • Perform /pəˈfɔːm/: tiến hành, thi hành
 • Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: cấu hình
 • Technical /ˈteknɪkl/: thuộc về kỹ thuật
 • Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/: giám sát
 • Low /ləʊ/: yếu, chậm
 • Store /stɔː(r)/: lưu trữ
 • Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế
 • Signal (n): tín hiệu
 • expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông
 • Ribbon /ˈrɪbən/: dải băng
 • Minicomputer (n): máy tính mini
 • Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng
 • Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh
 • Circuit /ˈsɜːkɪt/: mạch
 • Common /ˈkɒmən/: thông thường
 • Allocate/ˈæləkeɪt/: phân phối
 • Terminal /ˈtɜːmɪnl/: máy trạm
 • Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp
 • Component/kəmˈpəʊnənt/: thành phần
 • Quality /ˈkwɒləti/: chất lượng.
 • Ferrite ring (n) vòng nhiễm từ
 • Chain /tʃeɪn/: chuỗi.
 • Transmit /trænsˈmɪt/: truyền
 • Real-time: thời gian thực
 • Process /ˈprəʊses/: xử lý
 • Develop /dɪˈveləp/: phát triển
 • Device /dɪˈvaɪs/: thiết bị
 • Tiny /ˈtaɪni/: nhỏ bé
 • Data /ˈdeɪtə/: dữ liệu
 • Digital /ˈdɪdʒɪtl/: số, thuộc về số
 • Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất
 • Packet: gói dữ liệu
 • Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: chỉ ra một cách chính xác
 • Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt
 • efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
 • Output /ˈaʊtpʊt/: ra, đưa ra
 • Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi
 • Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu
 • Division /dɪˈvɪʒn/ phép chia
 • Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 • Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 • Port /pɔːt/: cổng
 • Switch /swɪtʃ/: chuyển
 • Disk /dɪsk/: đĩa
 • Goal /ɡəʊl/: mục tiêu
 • Storage /ˈstɔːrɪdʒ/: lưu trữ
 • Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 • Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn
 • Computer /kəmˈpjuːtə(r)/: máy tính
 • Quantity/ˈkwɒntəti: số lượng
 • Decision /dɪˈsɪʒn/: quyết định
 • level with someone (verb): thành thật
 • Complex /ˈkɒmpleks/: phức tạp
 • Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận
 • Remote /rɪˈməʊt/: từ xa

Cách học tiếng anh công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao

Trang bị nền tảng cơ bản về văn phạm

Nhiều sinh viên bị hổng kiến thức nghiêm trọng từ bậc phổ thông, thậm chí có những bạn sinh viên ở vùng sâu vùng xa chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tiếng Anh. 

Cách học thuật ngữ Tiếng Anh công nghệ thông tin hiệu quả

Học thuật ngữ công nghệ thông tin cùng giáo viên bản ngữ

Do đó, ngay từ khi bắt đầu chinh phục tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin, người học nên tăng tốc để lấy lại nền tảng cơ bản, từ đó trang bị thêm những kiến thức về Công nghệ thông tin cơ bản như những khái niệm về phần cứng, phần mềm, linh kiện,….từ đó dễ hình dung và hiểu được các cụm từ chuyên ngành trong Tiếng anh. 

Chú trọng vào kỹ năng đọc hiểu

Một thực tế cho thấy, những giáo trình công nghệ thông tin đều được viết bằng Tiếng Anh, bởi thực tế chuyên ngành này đòi hỏi học viên phải cập nhật liên tục những kiến thức mới không những ở trong nước mà ở quốc tế. Khá nhiều sách chuyên ngành CNTT sau khi dịch ra tiếng Việt không còn giữ được độ chính xác cao về nội dung, ngữ nghĩa. Vì thế, đọc sách chuyên ngành bằng tiếng Anh sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn nội dung của chủ đề cần tham khảo, đồng thời có thể củng cố thêm được rất nhiều từ mới Học. Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin giỏi sẽ giúp bạn có thể đáp ứng được các tài liệu, sách hướng dẫn từ nước ngoài, từ đó nâng cao chuyên môn trong quá trình học. 

Chưa kể hiện nay một số trường đại học đã áp dụng chương trình liên kết với những đại học nước ngoài, song song với việc học chuyên ngành CNTT, sinh viên cần học thêm tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin để lấy bằng TOEFL hoặc TOEIC vì đó là điều kiện để học liên thông.

Cách học thuật ngữ Tiếng Anh công nghệ thông tin hiệu quả

Học cùng giáo viên bản ngữ để tiến bộ nhanh chóng với tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin nhé!

Tham khảo sách báo, tạp chí song ngữ

Sách báo, tạp chí song ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin rất hữu ích cho việc học tiếng Anh vì bài viết thường đề cập đến chủ đề thiết thực gần gũi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Người đọc sẽ dễ hiểu và nhớ ngay những từ ấn tượng, những khái niệm mới nhanh chóng.

Học anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin 1 kèm 1 cùng giáo viên bản ngữ 

Khái niệm học này tuy không mới nhưng có thể giúp học viên tiến bộ nhanh chóng, rút ngắn giai đoạn chinh phục Tiếng Anh, từ đó mở ra những cơ hội trong công việc, cuộc sống. 

Đồng hành cùng 1 giáo viên bản ngữ đến từ Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand,…với kinh nghiệm dạy Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin lâu năm là lựa chọn thích hợp đối với những bạn đang chơi vơi trong chặng đường chinh phục ngoại ngữ. 

EIV Education – hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực cung ứng và quản lý giáo viên bản ngữ, chúng tôi đã tiếp nhận và giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin cho rất nhiều học viên, và chúng tôi nhận thấy rằng việc trau dồi khả năng ngoại ngữ sẽ giúp bạn nắm được lợi thế cạnh tranh lớn so với những ứng viên khác. Chính vì thế, hãy nghiêm túc học tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin ngay hôm nay để bạn có thể tiến xa trong sự nghiệp. 

Liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 028 73099 959 hoặc ĐĂNG KÍ THEO LINK NÀY để nhận tư vấn về khoá Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin cùng giáo viên bản ngữ nhé!